Budowa instalacji technologicznych, przesyłowych i obiektów pomocniczych niezbędnych do eksploatacji gazu z odwiertów Nowe Sioło - 1 i Mielniki - 1” dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło – 1, Mielniki - 1, KGZ Lubaczów”.

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094), informuję o wydaniu na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, decyzji nr 15/23, z dnia 22 czerwca 2023 r., znak: I-VI.7840.1.6.2023,
o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa instalacji technologicznych, przesyłowych i obiektów pomocniczych niezbędnych do eksploatacji gazu z odwiertów Nowe Sioło - 1 i Mielniki - 1” dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło – 1, Mielniki - 1, KGZ Lubaczów”.

Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 361, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 17 867 13 61 lub 17 867 13 52.

Jednocześnie informuję, że treść decyzji została udostępniona w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: www.gov.pl/web/uw-podkarpacki, w zakładce
„Co robimy/Nieruchomości i budownictwo/Decyzje o pozwoleniu na budowę” na okres
14 dni, od dnia 27 czerwca 2023 r.

Z up. WOJEWODY  PODKARPACKIEGO

(-)

Marta Jakowska

Zastępca  Dyrektora

Wydziału Infrastruktury

                                                                /podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/

OBWIESZCZENIE

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), art. 12 ust. 1-2b w związku
z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 924)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji nr 15/23
z dnia 22 czerwca 2023 r., znak: I-VI.7840.1.6.2023,

o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Budowa instalacji technologicznych, przesyłowych i obiektów pomocniczych niezbędnych do eksploatacji gazu z odwiertów Nowe Sioło - 1 i Mielniki - 1” dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło – 1, Mielniki - 1, KGZ Lubaczów”, zlokalizowanej na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie lubaczowskim, na działkach o numerach ewidencyjnych:

  • jednostka ewid. 180902_5 Cieszanów – obszar wiejski, obręb ewid. 0007 Nowe Sioło

810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 821/1, 821/2, 822, 823, 1290, 824, 825, 826/2, 826/1, 827, 828, 829/1, 830, 1293, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854/2, 855, 856, 857, 858/2, 858/3, 554/1, 555/1, 1078/1, 1318, 1278, 556/3, 1294, 859, 556/4, 1250, 482, 1315, 1078/3, 1078/4, 1320, 1319, 1102, 1106/3,

  • jednostka ewid. 180904_2 Lubaczów, obręb ewid. 0021 Załuże

233, 222, 232, 223/1, 223/2, 223/4, 223/3, 287/2, 1471, 1600/4, 1600/5, 1600/6, 1600/1, 1600/2, 1629, 1637, 831/5, 831/6,

na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: www.gov.pl/web/uw-podkarpacki, w zakładce „Co robimy/Nieruchomości i budownictwo/Decyzje o pozwoleniu na budowę” (przez okres 14 dni od dnia 27.06.2023 r.) lub osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 361, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 17 867 1361 lub 17 867 1352.

Zgodnie z art. 12 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 4 ustawy o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 924), wojewoda doręcza decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji
w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu,
w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Od ww. decyzji o pozwoleniu na budowę służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-929 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni
od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się
za dokonane.

Zawiadomienie powyższe uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 27.06.2023 r., w którym nastąpiło obwieszczenie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Bieg terminu do wniesienia odwołania od decyzji rozpoczyna się 12.07.2023 r.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje
się ostateczna i prawomocna.

Z up. WOJEWODY  PODKARPACKIEGO

(-)

Marta Jakowska

Zastępca  Dyrektora

Wydziału Infrastruktury

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/