ZARZĄDZENIE NR 126/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW
z dnia 6 grudnia 2021 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 i 1162),

zarządzam, co następuje:


§ 1. W zamian za dzień 25 grudnia 2021 r. – I dzień Świąt Bożego Narodzenia – przypadający w 2021 roku
w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę – ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.


§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów oraz
opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Cieszanów.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.