Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny wręczył uczniom oraz ich rodzicom listy gratulacyjne za wzorowe wyniki nauce. Wyróżnienia przyznane zostały łącznie ze stypendium, którego celem jest promocja uczniów wybitnie uzdolnionych.
Program stypendialny uchwalony w dniu 28 maja 2021 r. uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XXXVII/295/2021 kierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w Gminie Cieszanów o wyróżniającej się średniej ocen z przedmiotów.
Wśród 9 stypendystów mamy 2 absolwentów, którzy uzyskali wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty – otrzymali oni stypendium Cerebrum, oraz 8 uczniów którzy osiągnęli wyróżniającą średnią ocen w klasyfikacji rocznej – otrzymali stypendium Cogitare (w tym jedna uczennica otrzymała jednocześnie stypendium Peritum i Cogitare!).

ZARZĄDZENIE NR 114/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW

Z DNIA 26.10.2022 R.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny

 

Działając na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
Nr LVI/425/2022 z dnia 30 września 2022 r. w spawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia
7 października 2022 r. poz. 3588) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zarządza co następuje:

‼️ UWAGA ‼️
Z przyczyn niezależnych od organizatorów zmieniony został termin Akcji Poboru Krwi w Cieszanowie.
Zapraszamy 14 października 2022r.
Zapraszamy !